tkW dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 130 § 2 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest niezgodny z art.. 32 ust. 1 konstytucji tj. zasadą równości wobec prawa. Przypomnijmy, art.130 § 2(1) Kodeksu pracy stanowi, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium zróżnicowania nie wynika, ani z cech osobowych pracownika, ani z charakteru jego pracy. Ustawodawca w art. 130 § 2 (1) kodeksu pracy naruszył konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom w oparciu o nieznajdujące racjonalnego uzasadnienia kryterium zróżnicowania.

 

Więcej...>>