W dniu 16.02.2012 r zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem Kompanii a Organizacjami Związków Zawodowych regulujące przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ale przede wszystkim na podstawie Aneksu nr 2 oraz Załącznika nr 15 ujednolicona została cena węgla deputatowego oraz zasady realizacji węgla w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym.
Sprawy związane z deputatem dla emerytów i rencistów reguluje Załącznik nr 14 z dnia 7.02.2012r.