W dniu 16.02.2012 r zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem Kompanii a Organizacjami Związków Zawodowych regulujące przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ale przede wszystkim na podstawie Aneksu nr 2 oraz Załącznika nr 15 ujednolicona została cena węgla deputatowego oraz zasady realizacji węgla w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym.
Sprawy związane z deputatem dla emerytów i rencistów reguluje Załącznik nr 14 z dnia 7.02.2012r.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056