wegiel piast12 kkRząd przedstawił projekt rozporządzenia zwalniający samorządy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego.

We wtorek, 25 października, na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dla projektu rozporządzenia poinformowano, że konieczność wprowadzenia zmiany w tym rozporządzeniu pojawiła się w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, która wprowadza nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy.

Wskazano, że w związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia przepisów szczególnych, aby gminy mogły wziąć udział w procesie dystrybucji węgla kamiennego do indywidualnych odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów - w tym przypadku związanych z zakupem i instalacją kas rejestrujących online.

Projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online - wyjaśniono w OSR.

Zwrócono uwagę, że jest to rozwiązanie szczególne, a zwolnienie ma charakter wyjątkowy. Uprawnienie do preferencyjnego zakupu węgla przez gminy na podstawie projektowanej ustawy ma charakter epizodyczny i wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2023 r., natomiast zadanie polegające na sprzedaży tego węgla gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego określonego w projektowanej ustawie będzie zależało od ilości węgla kamiennego nabytego przez gminę i pozostałego po dacie wygaśnięcia ww. uprawnienia - podano.

Zaznaczono też, że wyłączenie nie oznacza naruszenia zasad konkurencyjności, względem generalnego obowiązku fiskalizacji dostaw węgla przy użyciu kas rejestrujących online. Jako szczególne rozwiązanie mające na celu pomoc obywatelom poprzez realizację zadań nałożonych na JST przewidzianych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nie stanowi zagrożeń w zakresie szczelności poboru podatku VAT, ponieważ dostawa węgla kamiennego będzie zwolniona pod warunkiem należytego udokumentowania tej dostawy - podkreślono.

Według OSR proponowane rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków w obecnej sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym. Dodano, że jednocześnie nie spowoduje ono zachwiania w konkurencyjności w dystrybucji dostaw węgla kamiennego, ponieważ do zakupu węgla kamiennego po cenie niższej niż rynkowa uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, uprawniona do uzyskania dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym.

Poinformowano, że projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych oraz opiniowania.

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - stwierdzono w OSR dla projektu rozporządzenia.

źródło: nettg.pl. fot.: Krystian Krawczyk

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056