Zwolnienia grupowe mają objąć 360 pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Miałyby dotyczyć emerytów zatrudnionych w spółce.

O planowanych zwolnieniach grupowych zarząd PGG poinformował przedstawicieli 13 central związkowych w piśmie wysłanym w piątek, 13 listopada 2020 r.

„Działając jako zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako Pracodawca lub PGG) na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.), informujemy, iż z uwagi na konieczność zmniejszenia zatrudnienia spowodowaną trudną sytuacją finansową Spółki, Pracodawca zamierza dokonać zwolnień grupowych pracowników PGG z przyczyn niedotyczących pracowników” - można przeczytać w piśmie.

Jak poinformował w piśmie zarząd PGG, zwolnienia mają objąć 360 osób, w tym 284 pracowników dołowych, 55 pracowników administracyjno-biurowych, 21 pracowników powierzchni.

Bieg wszystkich wypowiedzeń ma się rozpocząć wraz z 1 stycznia 2021 r.

„Proponowane są następujące kryteria doboru pracowników do zwolnienia:

a) Podstawowe: nabycie uprawnień emerytalnych przed dniem 01.11.2020 r.;

b) Pomocnicze/dodatkowe: brak wpływu rozwiązania umów z wytypowanymi pracownikami na normalne funkcjonowania danej jednostki (komórki) organizacyjnej PGG" - czytamy w piśmie.

- Z uwagi na konieczność zmniejszenia zatrudnienia spowodowaną trudną sytuacją finansową Spółki, pracodawca zamierza dokonać zwolnień grupowych pracowników PGG posiadających uprawnienia emerytalne z przyczyn niedotyczących pracowników. Zamiarem zwolnienia objętych jest 360 pracowników. W związku z powyższym uruchomiono procedurę konsultacyjną z organizacjami związków zawodowych, która ma na celu zwarcie porozumienia w tej sprawie. Pracownicy objęcia zwolnieniem otrzymają odprawy zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – przekazał Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

Odprawy uzależnione będą od od staży pracy: w przypadku pracowników zatrudnionych w PGG krócej niż 2 lata ich wysokość wyniesie jednomiesięczne wynagrodzenie, dla pracowników zatrudnionych w okresie od 2 do 8 lat – dwumiesięczne wynagrodzenie, a dla pracowników zatrudnionych ponad 8 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie.

Z pisma wynika, że jeśli nie zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie ze stroną związkową do 3 grudnia br., to zarząd PGG może rozpocząć procedurę zwolnień grupowych.

„Jednocześnie Pracodawca zwraca się o przedstawienie przez zarząd organizacji związkowej własnych propozycji dotyczących przedstawionych zwolnień grupowych w terminie do 14 dni, tj. do dnia 27.11.2020 r. Pracodawca proponuje odbycie wspólnego spotkania upoważnionych przedstawicieli organizacji związkowych w dniu 30.11.2020 r. w celu opracowania wspólnego projektu porozumienia w sprawie przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych, przewidzianego w art. 3 ust. 1 powołanej wyżej ustawy. W razie nie zawarcia porozumienia w terminie ustawowym 20 dni liczonych od dnia otrzymania tego zawiadomienia tj. do dn. 03.12 2020 r., zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. wymienionej ustawy, Pracodawca uprawniony będzie do unormowania zasad dokonywania zwolnień grupowych w wydanym samodzielnie regulaminie – uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe” - napisano w piśmie.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056