Pojęcie Rady Pracowników wprowadzone zostało przez polskiego ustawodawcę, w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550).

Ustawa ta została uchwalona w wyniku implementacji Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu europejskiego i Rady z 11.03.2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Celem dyrektywy jest uchwalenie minimalnych wymagań w zakresie prawa do informacji i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i zakładach we Wspólnocie. Ideą informowania i konsultowania z pracownikami jest zacieśnienie związków między pracodawcą a pracownikami, co pozwala zapewnić prawidłowy dialog między partnerami społecznymi. W dzisiejszych czasach niezbędna jest ciągła i bliska współpraca tych dwóch partnerów, aby zapewnić właściwy rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie polepszyć warunki pracy, co nierzadko łączy się ze wzrostem wynagrodzeń pracowniczych.

Rada Pracowników jest formą reprezentacji pracowników u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Członków Rad Pracowniczych wybierają w demokratycznych wyborach, organizowanych przez pracodawcę, spośród wcześniej zgłoszonych przez pracowników kandydatów. Liczba członków Rady Pracowników zależy od ilości pracowników zatrudnianych przez pracodawcę. U pracodawców zatrudniających ponad 500 pracowników Rada Pracowników liczy 7 członków. Kadencja Rady trwa 4 lata. Koszty związane z wyborem i działalnością Rady Pracowników ponosi pracodawca, przy czym członkowie Rady swoją funkcję piastują społecznie (nieodpłatnie), są natomiast chronieni, czyli pracodawca nie może bez zgody Rady Pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w niej.

Obowiązkiem pracodawcy, który w zasadzie spełnia cel powołania Rady jest obowiązek informowania Rady o :

a. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

b. stanie, strukturze przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

c. działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Ponadto pracodawca musi przekazywać Radzie informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek Rady Pracowników. Informacje, które przekazuje pracodawca muszą być przekazane w terminie, formie i zakresie umożliwiającym Radzie Pracowników zapoznanie się ze sprawą, której przekazane informacje dotyczą, a także w przypadku informacji określonych w pkt b. i c. informacje muszą umożliwiać Radzie przygotowanie się do konsultacji co bezpośrednio łączy się z kolejnym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić konsultacje w sprawach dotyczących stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji w sposób gwarantujący ich rzetelność, w związku z czym konsultacje powinny być prowadzone:

a. w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsultacjami;

b. w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym;

c. na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez Radę Pracowników i zdania odrębnego członka Rady Pracowników;

d. w sposób umożliwiający Radzie Pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii;

e. w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy Radą Pracowników a pracodawcą.

Rada Pracowników oraz pracodawca prowadzą konsultacje w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów stron. Ponieważ dane przekazywane Radzie Pracowników niejednokrotnie są niedostępne dla związkowców a stanowią bezcenne źródło informacji, dlatego celowym wydaje się, by członkami Rady Pracowników byli członkowie związków zawodowych, co gwarantuje skuteczną obronę praw pracowniczych. Przy wykonywaniu zadań Rada Pracowników może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę.

Rada Pracowników oraz wymienione wyżej osoby są obowiązani do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Nieujawnianie uzyskanych informacji obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat. Za wcześniejsze ujawnienie tych danych podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

Zarząd Kompanii Węglowej działając na podstawie cytowanej na wstępie ustawy zarządził wybory do Rady Pracowników KW S.A. III kadencji.

Wybory odbędą się 22 kwietnia br. w godzinach od 5.oo do 24.oo we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.

Pięć największych, reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej: NSZZ „Solidarność”, ZZG w Polsce, MZZ „Kadra” Górnictwo, WZZ „Sierpień 80” i ZZ Pracowników Dołowych uzgodniło wspólną listę kandydatów w wyborach do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. Są to:

1. Jerzy Demski

2. Bogusław Hutek

3. Dariusz Potyrała

4. Jerzy Sawczuk

5. Przemysław Skupin

6. Krzysztof Stanisławski

7. Waldemar Stelmach.

Twój głos oddany na kandydatów ze wspólnej listy Związków Zawodowych będzie głosem w obronie praw pracowniczych. Tylko głos oddany na wspólną listę uniemożliwi pracodawcy wprowadzenie do Rady Pracowników swoich przedstawicieli.

źródło: kadrakw.org

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056