Gospodarstwa domowe, ogrzewane węglem kamiennym, mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub przez internet do 30 listopada 2022 r. WZÓR WNIOSKU W FORMACIE PDF NA KOŃCU TEKSTU.

Dodatek węglowy ma na celu wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających z wzrostu cen na rynku energii, poprzez zapewnienie im dodatkowych środków na zakup opału.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?
Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.
Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ważne. Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek węglowy?
Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?
Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu. Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wymagane dokumenty
- wniosek o przyznanie świadczenia „dodatku węglowego”,
- w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia

Ważne. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

WNIOSEK WZÓR

źródło: nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056