ratownik MDSpecjalistyczne kursy i szkolenia, które obowiązkowo odbywają pracownicy odpowiedzialni m.in. za bezpieczeństwo i ciągłość pracy kopalń, zachowają ważność do 90 dni od odwołania stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego czy stanu nadzwyczajnego - przewidują projekty stosownych rozporządzeń. O sytuacji tej mówił m.in. prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek w wywiadzie udzielonym Trybunie Górniczej. 

Propozycja zmiany przepisów w tym zakresie wynika z obecnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Chodzi o grupę pracowników kopalń, którzy w związku z epidemią nie mogą obecnie odbyć wymaganych prawem okresowych szkoleń, przedłużających ich uprawnienia do wykonywania określonych czynności. Dotyczy to np. ratowników górniczych czy przedstawicieli dozoru kopalń.

Po to, by rozwiązać ten problem, na który wcześniej zwracał uwagę nadzór górniczy oraz przedstawiciele spółek węglowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało projekty zmiany rozporządzeń, będących aktami wykonawczymi do Prawa Geologicznego i Górniczego. W poniedziałek, 20 kwietnia, projekty te skierowano do konsultacji publicznych. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

"Aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa ruchu podziemnych zakładów górniczych, niezbędne jest wprowadzenie przepisu przedłużającego okresy ważności powtarzanych okresowo specjalistycznych kursów i szkoleń, określonych w przepisach rozporządzenia, które upływają w okresie występowania stanu nadzwyczajnego albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o 90 dni od dnia ustąpienia tych stanów" - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Wskazanie daty końcowej obowiązywania ważności wcześniejszych szkoleń czy kursów wynika z założenia, że w okresie 90 dni od zniesienia stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego czy epidemii, sytuacja unormuje się, umożliwiając przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

W propozycji nowelizacji zastosowano pojęcie ogólne, w postaci zwrotu "powtarzane okresowo specjalistyczne kursy i szkolenia" i wymieniono stany, w jakich może nastąpić przedłużenie okresu ważności takiego szkolenia lub kursu.

O tym, jak często poszczególni pracownicy muszą przechodzić specjalistyczne szkolenia, decydują stosowne przepisy, zawierające bardzo szczegółowy katalog w tym zakresie. Zwykle są to okresy 2-3- lub 5-letnie, choć np. ćwiczenia ratowników górniczych odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące. Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa zakłóciły dotychczasowy cykl szkoleń - tym samym część ratowników formalnie utraciła lub niebawem utraci swoje uprawnienia.

"W przypadku braku możliwości zorganizowania obowiązkowych okresowych szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego w związku z wystąpienie stanów (epidemii i innych - PAP), istnieje znaczne ryzyko, że jeśli w tym okresie w ruchu zakładu górniczego lub zakładu zaistnieje niebezpieczne zdarzenie, to nie będzie osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będą mogły wykonywać czynności z zakresu ratownictwa górniczego, pomimo tego, że posiadają niezbędne umiejętności" - napisano w uzasadnieniu projektu wydłużającego ważność uprawnień do 90 dni po ustaniu epidemii.

źródło: nettg.pl, fot.: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056