KWtabliczkaPlanowane na środę (10 września) spotkanie Rady Pracowników Kompanii Węglowej z jej zarządem ws. konsultacji "Planu naprawczego spółki na lata 2014-2020" zostało przesunięte - jak poinformowało biuro prasowe spółki - pod koniec września.

Przewodniczący Rady, Jarosław Grzesik (i zarazem szef górniczej Solidarności), jest na 2-tygodniowym urlopie. Urlopuje się także Dariusz Potyrała. przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Przypomnijmy, że 2 września w siedzibie Kompanii jej zarząd spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działającymi w spółce, rozpoczynając tym samym konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia "Planu naprawczego...".

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia "Planu naprawczego spółki na lata 2014-2020". 2 września 2014 r. w siedzibie Kompanii w Katowicach odbyło się spotkanie Zarządu spółki w tej sprawie z przedstawicielami związków zawodowych. Dyskusja trwała kilka godzin. Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi zaplanowano na 9 września, zaś spotkanie z przedstawicielami Rady Pracowników odbędzie się pod koniec września.

Konsultowany przez zarząd spółki "Plan naprawczy..." zakłada m.in. :
• pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki,
• programy restrukturyzacyjne dla poszczególnych kopalń kształtujące ich zdolności produkcyjne odpowiednio do aktualnego rynku,
• racjonalizację zatrudnienia i urealnienia kosztów wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych stosownie do sytuacji rynkowej i możliwości ekonomiczno-finansowych KW,
• zwiększenie przychodów ze sprzedaży poprzez poprawę jakości i średnich cen węgla,
• zmiany w strukturze organizacyjnej spółki i jej grupie kapitałowej.

Rada pracowników jest organem reprezentacji pracowniczej ustanowionym na mocy ustawę 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Wprowadzono ją do polskiego prawa, by wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (z 2002 r.) ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Obowiązek tworzenia rad nie dotyczy pracodawców publicznych: urzędów, szkół, służb mundurowych, sądów itp., a także przedsiębiorstw państwowych, mieszanych i państwowych instytucji filmowych, w których istnieją organy o podobnym charakterze, a których ustawa z 2006 r. nie uchyliła.

U pracodawcy zatrudniającego ponad 500 osób w skład rady pracowników wchodzi 7 osób, które nie są faktycznymi reprezentantami pracodawcy, czyli kierownikami zakładów pracy i ich zastępcami, członkami organu zarządzającego, głównymi księgowymi oraz zatrudnieniowymi jako radcy prawni, a także pracownikami młodocianymi.

Obowiązek konsultacji, który na pracodawcę nakłada ustawa, dotyczy tylko stanu, struktury, przewidywanych zmian w zakresie zatrudnienia, jego podstaw oraz organizacji pracy. Nie dotyczy on działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

źródło: nettg.pl, autor: BE