Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w kopalniach za 2018 r. wskazują, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło stanu dróg przewozowych, dróg dojścia do stanowisk pracy oraz przejść na stanowiskach pracy. Najczęściej stwierdzano: nagromadzony rumosz skalny i rozlewiska wodne znacznie utrudniające lub uniemożliwiające poruszanie się załogi, nierówności spągu oraz zalegające na spągu błoto.

„Ponadto kontrole wykazały zły stan techniczny schodów, pomostów i przejść nad urządzeniami. Nieprawidłowości uregulowano, wydając 105 decyzji, w tym 1 decyzję wstrzymania prac. Wiele nieprawidłowości dotyczyło stanu zabezpieczeń stropów i ociosów wyrobisk górniczych. Stwierdzano brak lub niekompletną wykładkę i opinkę stropów i ociosów, pozostawione pustki między obudową a calizną, nieprawidłowo wykonaną obrywkę stropów i ociosów oraz nieprawidłowo wykonaną obudowę kotwową. Nieprawidłowości uregulowano, wydając 64 decyzje, w tym 1 decyzję wstrzymania prac i 1 decyzję skierowania pracowników do innych prac – czytamy w „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r.” .

Kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych poddano: maszyny do rozbijania brył, wozy kotwiące, wozy wiertnicze i ładowarki. Ujawniono przypadki nieprawidłowego działania urządzeń zabezpieczających i sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Ponadto stwierdzano niesprawne siedziska i amortyzatory siedzisk w maszynach górniczych, niesprawne elementy sterownicze i oświetlenie. Nieprawidłowości uregulowano, wydając 39 decyzji, w tym 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń oraz 1 decyzję wstrzymania prac.

Wg PIP uchybienia dotyczące stanu technicznego przenośników i ich systemów zabezpieczeń najczęściej polegały na niesprawnych systemach awaryjnego zatrzymania przenośników, niesprawnych czujnikach monitorowania ruchu przenośników oraz złym stanie technicznym elementów konstrukcyjnych przenośników.

Nieprawidłowości te uregulowano, wydając 38 decyzji, w tym 4 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Nieprawidłowości związane ze stanem technicznym urządzeń i instalacji elektrycznych polegały na niedostatecznym zabezpieczeniu przed dostaniem się pyłu węglowego do urządzeń budowy przeciwwybuchowej, tj. stacji transformatorowych i urządzeń sterujących oraz braku zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym. Nieprawidłowości uregulowano, wydając 24 decyzje, w tym 4 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń oraz 1 decyzję wstrzymania prac.

Kontrola stanu technicznego oświetlenia stanowisk pracy pod ziemią wykazała głównie niesprawne oświetlenie. Wydano 18 decyzji nakazujących zamontowanie oświetlenia zapewniającego bezpieczną pracę.

źródło: nettg.pl, autor: AMC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056